कार्यालयीन पत्ता

एम.आय.डी.सी. कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या.
(नोंदणी क्र.एन.जी.पी./सी.टी.वाय./1/आर.एस.आर./सी.आर./558/97)

उद्योग भवन, सिव्हील लाईन,
नागपूर. - 440001

Contact No. 0712 - 2541609, 09975766880

Email Id: info@midcecsngp.org
Enquiry Form